NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom za radno mjesto: administrativni referent/referentica u Podružnici Pregrada

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Utorak, 10 Rujan 2019 Napisao/la Administrator

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom za radno mjesto:

administrativni referent/referentica u Podružnici Pregrada – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca

Mjesto rada: Pregrada
Uvjeti:
– srednja stručna sprema
– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– domovnicu
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o radnom stažu s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
Isprave se prilažu u preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine broj 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj na to pozvati, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Centru za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanića b.b., 49000 Krapina, p.p. 19, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Odabir će se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina kandidata/kinja, a kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Krapina