Početak ponovljenog postupka nabave namještaja

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Listopad 2019 Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
KRAPINA
KRAPINA, DRAGUTINA DOMJANIĆA 5

KLASA:406-01/19-01/4
URBROJ: 2140-34-01-01-02-19-13
Krapina, 21.10. 2019. g.

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 21.10.2019. g. donosi slijedeću

                                                               O D L U K U

 o početku u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

- podatke o ustanovi
- naziv predmeta nabave
- procijenjenu vrijednost nabave
- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
- kriterij za odabir ponude
- opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Poziv_na_dostavu_ponuda3_NAMJESTAJ.doc 

namjestaj-PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija.xlsx