REGISTAR UGOVORA

Kategorija: Nabava
Objavljeno: Četvrtak, 09 Siječanj 2020
Napisao/la Administrator

RPT_Ugovor_24.xlsx

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI "Građevinski radovi za ugradnju dizala i uređenje"

Kategorija: Nabava
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Listopad 2019
Napisao/la Administrator
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA :
Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016  i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:
- Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb, OIB: 09575099931;
- BLUMA, obrt za poslovno savjetovanje, Bolnička cesta 87, Zagreb, MBO: 97894958;
- CITY PROJEKT d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor, Ul. Grabrovec 79, 49210 ZABOK, OIB: 70506504843,
- Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Samir Bašić, Ulica Grabrovec 79, 49210 Zabok, OIB: 94261851521
- KRAPINA MONTAŽA - obrt za usluge i proizvodnju,
POLJE KRAPINSKO 54, POLJE KRAPINSKO, MB: 97561134
- EPICEA – obrt za informatičke usluge
Polje Krapinsko 175, 49 000 Krapina, OIB: 81925686517
 
Sukladno odredbama o sukobu interesa iz Prvog dijela, Glave III., Poglavlja 8. ZJN 2016, ugovor sklopljen protivno odredbama o sukobu interesa je ništetan.
 

OBJEDINJENI PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2019.g. - izmjena

Kategorija: Nabava
Objavljeno: Četvrtak, 09 Siječanj 2020
Napisao/la Administrator

Objedinjeni_plan_nabave_2019_izmjena.xlsx

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Kategorija: Nabava
Objavljeno: Petak, 23 Kolovoz 2019
Napisao/la Administrator

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8, člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16):

Centar za socijalnu skrb Krapina kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. KRAPINA MONTAŽA - obrt za usluge i proizvodnju,

vl. Tomica Šanjug, POLJE KRAPINSKO 54, POLJE KRAPINSKO;

MB: 97561134

2. EPICEA – obrt za informatičke usluge

vl. Kristijan Smrekar, Polje Krapinsko 175, 49 000 Krapina,

OIB: 81925686517

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 75.

Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Članak 76.

(1) Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

  1. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

(3) Gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Članak 77.

(1) Odredba članka 76. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

Članak 78.

Prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa ne utječe na sukob interesa u smislu članka 76. ovoga Zakona.

Članak 79.

Iznimno od odredbi članaka 76. i 77. ovoga Zakona, sukob interesa ne postoji ako predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezana osoba iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Članak 80.

(1) Predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

(2) Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika:

  1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene, i
  2. u dokumentaciji o nabavi za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

(3) Ako naručitelj nema vlastite internetske stranice, popis je obvezan objaviti na oglasnoj ploči, u službenom glasilu ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti.

Članak 81.

Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona obvezan je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa izuzeti se iz postupka javne nabave i o tome obavijestiti čelnika naručitelja.

Članak 82.

Ugovor o javnoj nabavi sklopljen protivno odredbama ovoga poglavlja je ništetan.

Članak 83.

Odredbe ovoga poglavlja na odgovarajući se način primjenjuju na projektne natječaje i okvirne sporazume.