Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Zajamčena minimalna naknada

Kategorija: Česta pitanja Objavljeno: Nedjelja, 22 Listopad 2017 Napisao/la Administrator

-Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava  zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno  sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 •  Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade    odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.
 • Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Nar. nov., 114/04) osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 800,00 kuna.
 •  Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz članka 25. Zakona o  socijalnoj skrbi odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.
 •  Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće (Nar. nov., 115/2016) visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.276,00 kuna.

-Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju  sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavcima 1. i 2. Zakona o  socijalnoj skrbi niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao  ni od obveznika uzdržavanja.


-Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu samac ili kućanstvo ako:

 • (1) samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće  koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva  za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za  obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i  sl.)
 • je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez  ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene  minimalne naknade propisane Zakonom o socijalnoj skrbi za osobno uzdržavanje ili  uzdržavanje članova kućanstva
 • je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog registriranog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi  invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog  radnika centra za socijalnu skrb registrirano osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti
 • samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
 • je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
 • radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi  za zapošljavanje, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 24. stavka 2. Zakona o socijalnoj  skrbi ili
 • može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

 (2) Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu korisnik usluge smještaja ili  organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili posebnih  propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu.

 (3) Iznos zajamčene minimalne naknade iz članka 30. stavka 2. Zakona o socijalnoj  skrbi umanjuje se kućanstvu za udio radno sposobnog člana kućanstva koji nije  evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje, a nisu  ispunjeni uvjeti iz članka 24. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

 (4) Iznos zajamčene minimalne naknade iz članka 30. stavka 2. Zakona o socijalnoj  skrbi umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o  doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.


 (1) Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u sljedećim  iznosima:

 •  za radno nesposobnog samca u iznosu od 115% osnovice (920,00 kuna)
 •  za radno sposobnog samca u iznosu od 100% osnovice (800,00 kuna)

 
(2) Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se u iznosu koji  predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova  kućanstva iznose:

 •  za samohranog roditelja: 100% osnovice  (800,00 kuna)
 •  za odraslog člana kućanstva: 60% osnovice (480,00 kuna)
 •  za dijete(do 18 godina): 40% osnovice (320,00 kuna)
 •  za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55%  osnovice (440,00 kuna)

 
(3) Visina zajamčene minimalne naknade za svaki pojedini mjesec utvrđuje se  rješenjem na način da:
–mjesečni iznos zajamčene minimalne naknade za svaki pojedini mjesec počevši od  mjeseca u kojem je pokrenut postupak za priznanje prava na zajamčenu minimalnu  naknadu do mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se donosi rješenje o priznanju  prava na zajamčenu minimalnu naknadu predstavlja razliku između iznosa  zajamčene minimalne naknade određene stavcima 1. i 2. ovoga članka i prihoda  samca, odnosno kućanstva u svakom pojedinom mjesecu počevši od mjeseca u  kojem je pokrenut postupak za priznanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu  do mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se donosi rješenje
–mjesečni iznos zajamčene minimalne naknade za mjesec u kojem se donosi  rješenje te za razdoblje nakon donošenja rješenja predstavlja razliku između iznosa  zajamčene minimalne naknade određene stavcima 1. i 2. ovoga članka i prihoda  samca ili kućanstva u mjesecu u kojem se donosi rješenje o priznanju prava na  zajamčenu minimalnu naknadu.
 (4) Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo uvećava se za troškove  smještaja člana kućanstva u učenički dom za vrijeme trajanja školske godine.
 (5) Iznos zajamčene minimalne naknade iz stavka 2. ovoga članka za kućanstvo ne  može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.


 (1) U prihod u smislu članka 30. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi ne  uračunava se:

 • naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb
 • naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
 • novčana naknada za tjelesno oštećenje
 • ortopedski dodatak
 • doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i propisima iz mirovinskog osiguranja
 • osobna invalidnina sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
 • doplatak za djecu
 • državna potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu ili akvakulturi
 • novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
 • naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
 • iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i  fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
 • iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija  pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
 • iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do  iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak,  posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada  troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava  ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata i članova njihove obitelji
 • osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak  za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za  pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem  posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
 • novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za  novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili  daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih  akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice
 • primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a  temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa  hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno  stradalog hrvatskog branitelja.

 (2) U prihod u smislu članka 30. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi  ne  uračunavaju se pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne  (regionalne) samouprave, na temelju odluka predstavničkih tijela, do iznosa  zajamčene minimalne naknade.
 (3) Iznos prihoda iz članka 30. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi umanjuje se za  iznos koji na temelju propisa kojim se uređuju obiteljski odnosi samac ili član  kućanstva plaća za uzdržavanje osobe s kojom ne živi.


-(1) Poljoprivredniku i članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu  djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti  ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni mjesečni prihod iz  članka 30. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi utvrđuje se prema poreznoj prijavi ili  prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na  dohodak.
 (2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na poljoprivrednika samca  starijeg od 65 godina života, kao ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu  djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, čiji su svi članovi stariji od 65 godina  života.


-Zajamčena minimalna naknada  priznaje se od dana podnošenja zahtjeva,  odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se  mjesečno.


 (1) Za mjesec podnošenja zahtjeva za priznavanje prava u kojem je priznato pravo  na zajamčenu minimalnu naknadu korisniku se isplaćuje iznos zajamčene minimalne  naknade razmjerno broju dana od dana priznavanja prava na zajamčenu minimalnu  naknadu do posljednjeg dana u tom mjesecu, a za mjesec u kojem prestaje pravo  na zajamčenu minimalnu naknadu korisniku se isplaćuje iznos zajamčene minimalne  naknade razmjerno broju dana u tom mjesecu do dana prestanka prava na  zajamčenu minimalnu naknadu.
 (2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje na  ostvarivanje drugih prava na temelju Zakona o socijalnoj skrbi.


 (1) Zajamčena minimalna naknada može se djelomično izravno uplatiti obrazovnoj  ustanovi na ime troška toplog obroka učenika člana kućanstva korisnika zajamčene  minimalne naknade ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji vjerojatnost da  korisnik zajamčenu minimalnu naknadu neće koristiti za zadovoljavanje navedene  potrebe.
 (2) Zajamčena minimalna naknada može se priznati u cijelosti ili djelomično u  naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji vjerojatnost da korisnik  zajamčenu minimalnu naknadu neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih  potreba.


 (1) Korisnik kojem je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je  centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili  na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka  promjene.
 (2) Na osnovi prijave korisnika zajamčene minimalne naknade ili na osnovi  podataka pribavljenih po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb donijet će novu  odluku samo ako to zahtijevaju promijenjene okolnosti o kojima ovisi priznavanje i  visina zajamčene minimalne naknade.


 (1) Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za  korištenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu u manjem ili većem iznosu od  već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se danom nastanka  promijenjenih okolnosti.
 (2) Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje  korištenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo se ukida danom nastanka  promijenjenih okolnosti.
 (3) U slučaju smrti korisnika samca pravo na zajamčenu minimalnu naknadu  prestaje danom smrti korisnika, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos zajamčene  minimalne naknade kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti.


 (1) Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se ako  centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika  utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju  priznatog prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
 (2) Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu,  odnosno iznos zajamčene minimalne naknade kućanstva umanjuje se za udio člana  kućanstva ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru  ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, privremenom smještaju te  boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca.
 (3) Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu,  odnosno iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se kućanstvu za udio člana  kućanstva ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno  boravi u inozemstvu
 (4) Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se, odnosno  pravo na zajamčenu minimalnu naknadu umanjuje se za određeni iznos, danom  nastupanja okolnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.
 (5) Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu,  odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava  dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili  opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu.
 (6) Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu u slučaju iz  stavka 5. ovoga članka ukida se danom nastanka promijenjenih okolnosti zbog kojih  bi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestalo, a korisnik iz stavka 5. ovoga  članka nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu  naknadu dok ne istekne rok od šest mjeseci od ukidanja prava.


 (1) Centar za socijalnu skrb i služba nadležna za zapošljavanje dužni su međusobno  surađivati u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika  prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
 (2) Način suradnje centara za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u  provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene  minimalne naknade pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb u  suradnji s ministrom nadležnim za rad.
 (3) Za vrijeme korištenja prava na zajamčenu minimalnu naknadu nezaposlena  radno sposobna ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u  skladu s propisima o zapošljavanju.
 (4) Centar za socijalnu skrb dužan je službi nadležnoj za zapošljavanje dostaviti  obavijest o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu za nezaposlenog  radno sposobnog ili djelomično radno sposobnog korisnika te za osobu kojoj je  utvrđena privremena nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom  propisu u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o priznavanju navedenoga  prava.
 (5) Služba nadležna za zapošljavanje dužna je odmah, a najkasnije u roku od osam  dana od dana saznanja obavijestiti centar za socijalnu skrb o činjenici da je radno  sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koje je korisnik  prava na zajamčenu minimalnu naknadu izgubio status nezaposlene osobe, uz  naznaku razloga brisanja iz evidencije nezaposlenih osoba.


 (1) Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji  je korisnik zajamčene minimalne naknade odbije ponuđeni posao, osposobljavanje,  prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se  pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena  minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana.
 (2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje  prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno za uvećanje iznosa zajamčene  minimalne naknade za kućanstvo u sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem  je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.
 (3) Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva  ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna  naknada umanjuje se za pripadajući udio tog člana kućanstva ako se ne odazove  pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje  u radovima za opće dobro bez naknade.
 (4) Osoba iz stavka 3. ovoga članka nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje  prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno za uvećanje iznosa zajamčene  minimalne naknade za kućanstvo u sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem  je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.
 (5) U radovima za opće dobro iz stavka 3. ovoga članka korisnici zajamčene  minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati  mjesečno.
 (6) Centar za socijalnu skrb dužan je jednom mjesečno dostavljati jedinici lokalne  odnosno područne (regionalne) samouprave podatke o radno sposobnim ili  djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade te  radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je  korisnik zajamčene minimalne naknade.
 (7) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužne su centru za  socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene  minimalne naknade koji su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u radovima za  opće dobro iz stavka 5. ovoga članka.
 (8) Odredbe stavaka 1. do 7. ovoga članka ne odnose se na osobe iz članka 24.  stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.


 (1) Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na  zajamčenu minimalnu naknadu u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana  zaposli, u prvom mjesecu rada zajamčena minimalna naknada samcu ili kućanstvu  se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.
 (2) U drugom mjesecu rada osoba iz stavka 1. ovoga članka iznos zajamčene  minimalne naknade umanjuje se samcu ili kućanstvu za 25% iznosa, a u trećem  mjesecu rada za 50% iznosa.
 (3) Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se ako osoba iz stavka 1. ovoga  članka radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu  priznatog iznosa na zajamčenu minimalnu naknadu za samca ili kućanstvo.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech