Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Poziv za dostavu ponuda

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Srijeda, 09 Prosinac 2020
Napisao/la Administrator

ponude912

Ponudbeni list i troškovnik

JAVNI NATJEČAJ - socijalni pedagog u Podružnici Obiteljski centar

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 03 Prosinac 2020
Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA

Krapina, Dragutina Domjanića 5 

KLASA: 112-02/20-01/2

URBROJ: 2140-34-01-03-02-20-2
KRAPINA, 02.12.2020.g.                         

Temeljem članka 132. stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20.),  članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, odredaba Pravilnika o radu i Pravilnika  o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Krapina te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 19.11.2020.g., ravnatelj Centra raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radnom mjestu

– socijalni pedagog u Podružnici Obiteljski centar  - 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Krapini

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Socijalne pedagogije

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)

– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik diplome

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 6  mjeseci.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene pozvat će se na razgovor (intervju). Poziv kandidatima na razgovor će biti upućen elektroničkom poštom.

Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka. Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju rezultata usmenog razgovora.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Krapina  da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. ili poštom na adresu Centra za socijalnu skrb Krapina, Krapina, Dragutina Domjanića 5, s naznakom „Natječaj – socijalni pedagog“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom.

                                                                                        Centar za socijalnu skrb Krapina

 Odluka o provođenju mjera suzbijanja širenja virusa u Centru za socijalnu skrb Krapina

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 26 Listopad 2020
Napisao/la Administrator

Na temelju članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, KLASA: 012-01/17-01/1, URBROJ: 2140-34-01-01-02-17-6 od 29.11.2017. godine i preporuka HZJZ

                                                                    ODLUKA

O provođenju mjera suzbijanja širenja virusa u Centru za socijalnu skrb Krapina

 1. Korisnici Centra za socijalnu skrb Krapina dužni su se pridržavati svih uputa HZJZ o boravku u zatvorenom prostoru, te se preporuča da istovremeno u čekaonici ne bude više od troje ljudi
 2. Preporuča se svim korisnicima da prije dolaske u Centar telefonski dogovore sa nadležnim stručnim radnikom vrijeme dolaska, te da sa sobom ponesu sve potrebne dokumenta, a u svrhu što kraćeg boravka u zgradi
 3. Prilikom dolaska u Centar dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu. Mjerenje temperature korisnika prije ulaska u objekt vrši zaštitar, te o istome vodi evidenciju u knjizi ulazaka.
 4. Ukoliko korisnik ima temperaturu jednaku ili veću od 37,2 istome će se uskratiti ulazak u prostorije Centra, uz preporuku da se odmah javi nadležnom liječniku
 5. Prilikom prijema i mjerenja temperature, korisnik se upoznaje sa postupkom, te potpisuje izjavu da nije imao temperaturu ni respiratorne smetnje i da prema svojem saznanju nije bio u kontaktu sa zaraženom osobom.
 6. Korisnik je dužan zaštitaru dati svoj OIB, koji zaštitar predaje stručnom radniku u prijemnom uredu koji prije prvog neposrednog kontakta provjerava izrečene mjere samoizolacije uvidom u aplikaciju SOCSKRB.
 7. Prije ulaska u centar korisnici su dužni dezinficirati ruke.
 8. Tijekom cijelog boravka u Centru korisnici su dužni nositi zaštitne maske
 9. Sve navedeno vrijedi i za sve ostale osobe koje ulaze u Centar (dostavljači, serviseri…)
 10. U slučaju nepridržavanja bilo koje zaštitne mjere osobama će se uskratiti ulazak u prostorije, a o nepridržavanju će se obavijestiti nadležne službe
 11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

 •  

Sergej – Augustin Erdelja, univ.spec.act.soc.

 •                                                         

 

Obavijest

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 12 Studeni 2020
Napisao/la Administrator

Obavijest

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta, obavijest

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 15 Listopad 2020
Napisao/la Administrator

Zbog veće dostupnosti informacija građanima, u privitku dostavljamo obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2020. godini.
OBAVIJEST.docx.pdf

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech