Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: pravnik u Podružnici Pregrada

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Utorak, 15 Lipanj 2021
Napisao/la Administrator

 

KLASA: 112-02/21-01/1
UR.BR. 2140-34-01-01-02-21-3
Temeljem članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina od 29.11.2017.g., odredaba Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Krapina od 26.04.2021. godine, te Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/570; URBROJ:52-08-01-01/4-21-1; od 27.05.2021.g. ravnatelj Centra za socijalnu skrb Krapina objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

pravnik u Podružnici Pregrada – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Mjesto rada: Pregrada

Uvjeti:
– VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
– 12 mjeseci radnog staža u struci
– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
– probni rad 3 mjeseca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o državljanstvu
- preslik diplome
– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove (preslik potvrde poslodavca, preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu).
Isprave se prilažu u preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će testiranju provjere znanja od strane poslodavca, odnosno osoba koje poslodavac ovlasti. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Krapina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Obiteljski zakon (NN broj 103/15, 98/19), Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 07/09).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj« isključivo pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanića 5., 49000 Krapina.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Krapina (http://www.czss-krapina.hr/), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Krapina

 

Državne tajnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike gđa. Marija Pletikosa i gđa. Margareta Mađerić u obilasku Centra

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 01 Travanj 2021
Napisao/la Administrator

Dana 31. ožujka državne tajnice Margareta Mađerić i Marija Pletikosa sa suradnicima - savjetnikom ministra Tomislavom Milunovićem i načelnicima sektora Anicom Ježić i g. Smetiškom  obišle su novouređene prostore podružnice Obiteljski centar. Upoznate su sa dosadašnjim postignućima Centra i sa stupnjem provedbe  EU projekata u kojima je Centar nositelj ili partner.Na radnom sastanku sa ravnateljem Centra postavljene su smjernice daljnjeg razvoja novih socijalnih usluga na području mjesne nadležnosti Centra i podružnica.

CZSS KR POC 31DetY1klN8YX

Poziv za dostavu ponuda

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Srijeda, 09 Prosinac 2020
Napisao/la Administrator

ponude912

Ponudbeni list i troškovnik

Promjena mail adrese Centra

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 26 Veljača 2021
Napisao/la Administrator

Poštovani korisnici i suradnici,

Obaviještavamo vas da je od 01.03.2021. promijenjena mail adresa Centra.

Od sada nas možete kontaktirati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

JAVNI NATJEČAJ - socijalni pedagog u Podružnici Obiteljski centar

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 03 Prosinac 2020
Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA

Krapina, Dragutina Domjanića 5 

KLASA: 112-02/20-01/2

URBROJ: 2140-34-01-03-02-20-2
KRAPINA, 02.12.2020.g.                         

Temeljem članka 132. stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20.),  članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, odredaba Pravilnika o radu i Pravilnika  o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Krapina te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 19.11.2020.g., ravnatelj Centra raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radnom mjestu

– socijalni pedagog u Podružnici Obiteljski centar  - 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Krapini

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Socijalne pedagogije

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)

– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik diplome

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 6  mjeseci.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene pozvat će se na razgovor (intervju). Poziv kandidatima na razgovor će biti upućen elektroničkom poštom.

Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka. Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju rezultata usmenog razgovora.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Krapina  da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. ili poštom na adresu Centra za socijalnu skrb Krapina, Krapina, Dragutina Domjanića 5, s naznakom „Natječaj – socijalni pedagog“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom.

                                                                                        Centar za socijalnu skrb Krapina

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech